1982

Snake Eyes (straight-arm)
Cobra (straight-arm)
Short Fuze (straight-arm)
Stalker (straight-arm)
Zap (straight-arm)
Steeler (straight-arm)
Clutch (Straight-Arm)
Cobra Commander (straight-arm)
Flash (straight-arm)
Grand Slam (straight-arm)
Hawk (straight-arm)
Rock n' Roll (straight-arm)
Scarlett (straight-arm)